05/22 

Plungės kredito unijos klientų informavimo forma

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad Plungės KU Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 • Jūsų mokumo įvertinimas;
 • Paskolos administravimas;
 • Skolos administravimas;
 • turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);
 • Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;
 • Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Plungės KU duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Plungės KU teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Plungės KU gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami bankams ir kitoms kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei LCKU, audito bendrovei UAB „Kristalina“, IT paslaugų bendrovei LCKU.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus.  Už duomenų tvarkymą atsakinga vyr. buhalterė. Nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakinga paskolų vadybininkė.

Plungės KU administracijos vadovė Silva Puidokienė


Sutinku, kad asmenys, tvarkantys mano asmens duomenis (kredito įstaigos ir kitos finansų įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VĮ Registrų centras, Gyventojų registro tarnyba ir kitos), Plungės KU paprašius, pateiktų jos prašomus mano asmens duomenis (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (įskaitant pasikeitusius), pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos deklaravimo data, gimimo data ir vieta, ryšio priemonės,  asmens dokumentų rekvizitai ir galiojimas, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir jo galiojimo laikas, išsilavinimo duomenys, šeimyninė padėtis, sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys, giminystės ar svainystės ryšiai ir susiję asmenys,  nepilnamečių vaikų ir išlaikytinių skaičius, darbovietė, pareigos) ir mano gaunamas pajamas, bei kitus prašomus duomenis, kad Plungės KU galėtų įvertinti mano mokumą prieš suteikdama kreditą man, mano sutuoktiniui ar asmeniui, už kurį laiduoju / įkeičiu turtą ar laiduoja / įkeičia turtą mano sutuoktinis, ir visu suteiktų paslaugų naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų – kiek yra būtina);

patvirtinu, kad esu informuotas apie mano asmens duomenų tvarkymą bei teisę susipažinti su Plungės KU  tvarkomais mano asmens duome­nimis ir kitas mano kaip duomenų subjekto teises;

Šis sutikimas galioja iki Plungės KU sprendimo suteikti finansinę paslaugą dienos.

Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys mokumo įvertinimo tikslais, tačiau tokiu atveju, mes negalėsime suteikti Jums kredito.