03/02 

Plungės kredito unijos narių dėmesiui!

2020 m. kovo 24 d. 14 val. Plungės kredito unijos salėje, esančioje Senamiesčio a. 5, Plungė, šaukiamas Plungės kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1.Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2.Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3.Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4.Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

5.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

7. Kredito unijos valdybos nario ir pirmininko rinkimas.

8.Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Senamiesčio a. 5, Plungė nuo 2020 m. kovo 17 d.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Ligita Rudienė.

Tel. pasiteirauti: 8 448 72088, el. paštas: zvku@lku.lt

Dėl galimo kvorumo trūkumo susirinkimui neįvykus, pakartotinį susirinkimą siūlysime sušaukti 2020 m. balandžio 3 d. (penktadienį) 14.00 val. Plungės kredito unijos salėje, esančioje Senamiesčio a. 5, Plungė, numatant tą pačią darbotvarkę.