04/08 

  1. SVARSTYTA. Stebėtojų tarybos ataskaita už 2019 metus.

NUTARTA. Stebėtojų tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Valdybos veiklos ataskaita už 2019 metus.

NUTARTA. Valdybos veiklos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Paskolų komiteto ataskaita už 2019 metus.

NUTARTA. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Vidaus audito tarnybos 2019 m. ataskaita.

NUTARTA. Vidaus audito tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. SVARSTYTA. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

NUTARTA. 5.1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

5.2. 2019 m. pelną 4793,23 eurų pervesti į privalomąjį rezervą.

  1. SVARSTYTA. 2020 metų pajamų-išlaidų sąmata.

NUTARTA. Patvirtinti 2020 metų pajamų-išlaidų sąmatą.

  1. SVARSTYTA. Kredito unijos valdybos nario ir pirmininko rinkimai.

NUTARTA. 7.1. Į valdybą išrinkti Ligitą Rudienę.

7.2. Valdybos pirmininke išrinkta Ligita Rudienė.

  1. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

NUTARTA. Suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.  

  1. SVARSTYTA. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Pagal pateiktą projektą numatyta, unijai dirbant pelningai, unijos vadovams išmokėti 3000 eurų tantjemų.

NUTARTA. Kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams už 2020 metus, unijai dirbant pelningai, išmokėti 3000 eurų tantjemų.

  1. SVARSTYTA. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti Naujos kredito unijos redakcijos įstatus.