Kredito unija aktyviai dalyvauja finansinėse priemonėse, skirtose palengvinti sąlygas šalies žemės ūkio subjektams atnaujinti, plėsti ir modernizuoti savo ūkius:

Finansinė priemonė „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti lėšų žemės ūkio technikai, žemės ūkio įrangai, veislinėms pieno krypties telyčioms ir genetinei medžiagai įsigyti, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas įgyvendina finansinę priemonę „Paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimas pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams“.

Paskolos suma pagal šią priemonę vienam gavėjui negali viršyti 110 000 Eur.

Grąžinimo terminas – iki 84 mėnesių.

Paskolos teikiamos ūkio subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kurie užsiima pirmine žemės ūkio produktų gamyba ir skolinasi lėšų šiai veiklai vykdyti bei atitinka visas žemiau išvardytas sąlygas:

 • Savo vardu, kaip valdos valdytojas, yra įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
 • Atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nustatytus kriterijus.
 • Nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje, išskyrus atvejį, kai pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba.
 • Paskolos gavėjas (kai jis yra fizinis asmuo) ir jo sutuoktinis nedalyvauja ir nėra dalyvavę įgyvendinant Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.
 • Nėra gavęs neteisėtos pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • administravimo mokestis 0,5 proc. paskolos sumos,
 • palūkanų marža – 3 proc., o maksimali bendra kintamų palūkanų norma (marža + kintama dalis (6 mėn. Euribor)) negali viršyti 5 proc.
 • Žemės ūkio technikai.
 • Žemės ūkio įrangai. Žemės ūkio įranga laikoma žemės ūkio produktams gaminti skirta įranga. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės, nurodytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos taip pat nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio produktų gamyboje (pvz., kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.).
 • Veislinėms pieno krypties telyčioms.
 • Genetinei medžiagai (embrionams, spermai).

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“

Siekiant padidinti finansinių paslaugų prieinamumą ir sumažinti ūkio subjektų skolinimosi kaštus COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu, teikiamos lengvatinės paskolos apyvartinėms lėšoms papildyti pagal naują skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“.

Kredito suma pagal šią priemonę vienam gavėjui negali viršyti 1 000 000 Eur, taip pat  neviršijant sumos limito pagal vieną iš šių sąlygų: arba ūkio subjekto 2019 m. sumokėto darbo užmokesčio ir susijusių išlaidų lygio, arba ūkio subjekto 2019 m. apyvartos lygio, arba pagrįsto būtinumo poreikio.

Grąžinimo terminas – iki 36 mėnesių.

Kreditai išduodami iki 2021 m. birželio 30 d.

Kreditai teikiami ūkio subjektams, veikiantiems žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • Kaimo vietovėje veikiantys ūkio subjektai, įregistravę žemės ūkio valdą ir užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus), savo pagamintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • Pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba.
 • Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), neturinčios pripažintos žemės ūkio kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, įregistravusios žemės ūkio valdą ir užsiimančios žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.
 • Ūkio subjektai, užsiimantys akvakultūros produktų gamyba, savo pagamintų akvakultūros produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų produktų realizavimu.
 • 2019 m. gruodžio 31 d. ūkio subjektas nebuvo laikomas sunkumų patiriančia įmone / ūkiu, įskaitant atvejį, kai ūkio subjektas buvo laikomas sunkumų patiriančiu 2019 m. gruodžio 31 d. ir vėliau po šios datos, tačiau iki paraiškos pateikimo jis nebelaikomas sunkumų patiriančiu. Šis reikalavimas nėra taikomas labai mažoms ar mažoms įmonėms (pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014), jei ūkio subjektui nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, nėra suteikta ir šiuo metu galiojanti sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba.
 • Nuo 2020 m. kovo 16 d. ūkio subjektas susidūrė su likvidumo problemomis ir atitinka vieną iš šių sąlygų: skubaus padengimo (kritinio likvidumo) rodiklio reikšmė (Trumpalaikis turtas – Atsargos / Trumpalaikiai įsipareigojimai) yra mažesnė nei 1 arba skolos rodiklio reikšmė (Įsipareigojimai / Turtas) yra didesnė nei 0,6 arba apyvarta nukrito daugiau kaip 10 proc.
 • Kredito administravimo mokesčiai, skirti kredito sutarties sudarymui, negali būti didesni nei 2 proc. nuo kredito sumos, tačiau bendra kredito administravimo mokesčių suma, kurią iš viso kredito gavėjas turi sumokėti už kreditą, negali būti mažesnė kaip 150 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) ir didesnė kaip 2 500 Eur (du tūkstančiai penki šimtai eurų).
 • Kreditui taikoma fiksuota metinė palūkanų norma, kuri, priklausomai nuo kredito trukmės, yra 0,1 proc., kai kredito trukmė yra iki 12 (dvylikos) mėnesių (imtinai) / 0,19 proc., kai kredito trukmė yra nuo 13 (trylikos) mėnesių iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių (imtinai).

Lengvatinis kreditas pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamas apyvartiniam kapitalui finansuoti:

 • Trumpalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti.
 • Įvykdyti sudarytas sutartis, atsiskaityti su tiekėjais ir subrangovais.
 • Darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.
 • Kitoms išlaidoms, būtinoms ūkinei veiklai palaikyti.

Kreditas turi būti panaudotas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo kredito išdavimo. Nepanaudojus kredito per 6 mėnesių terminą, kredito gavėjas kredito unijai privalo grąžinti likusią nepanaudotą kredito dalį.

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“

Siekiant sudaryti kuo palankesnes kreditavimo sąlygas ūkio subjektams, susiduriantiems su laikinu lėšų trūkumu, ir mažinti ūkio subjektų veiklos finansinę riziką, teikiamos lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“.

Kredito suma pagal šią priemonę vienam gavėjui – iki 25 000 Eur.

Grąžinimo terminas – iki 36 mėnesių.

Kreditai teikiami ūkio subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio produktų gamyba, kurie:

 • savo vardu, kaip valdos valdytojai, yra įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • 2019 m. nukentėjo nuo šalnų. Tuo atveju, jei Priemonei skirtos lėšos nebus išskolintos iki 2020 m. lapkričio 30 d., kreditai bus teikiami tiems ūkio subjektams, kurie per paskutinius trejus metus nukentėjo nuo kitų nepalankių klimato reiškinių (sausros, liūčių ir kt.);
 • atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede nustatytus kriterijus;
 • nėra sunkumų patiriančio įmonės, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnio 14 dalyje, išskyrus atvejį, kai pareiškėjui teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba pagal reglamentą (ES) Nr. 1408/2013;
 • einamasis likvidumo rodiklis >= 0,8;
 • nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Kredito administravimo mokesčiai, skirti kredito sutarties sudarymui, yra 1 proc. nuo kredito sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 Eur.
 • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamai kredito daliai taikomos nulinės kredito palūkanos, o kredito unijos kredito daliai (23 proc. kredito sumos) – galioja 8 proc. metinės palūkanos. Bendra metinė palūkanų norma siekia iki 2 proc.
 • Kredito gavėjui pageidaujant, gali būti taikomas iki 1 metų kredito grąžinimo atidėjimas nuo kredito sutarties sudarymo dienos.

Lengvatinis kreditas pagal šią skatinamąją finansinę priemonę yra suteikiamas:

 • investicijoms finansuoti;
 • apyvartinėms lėšoms finansuoti;
 • darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.